Regulamin

 

Regulamin sklepu internetowego www.jagujagu.pl

(wersja 17.07.2018 r.)

 

 • 1. Postanowienia wstępne
 1. Sklep internetowy działający pod adresem www.jagujagu.pl prowadzony jest przez: Piotr Zagórski, przedsiębiorca prowadzący działalność gospodarczą pod nazwą Jagu Jagu Piotr Zagórski, wpisany do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej pod numerem NIP 922-23-02-887, nr REGON 365423798 z siedzibą pod adresem : ul. Grochowskiego 6/61, 05-500 Piaseczno
 2. Niniejszy Regulamin skierowany jest zarówno do Konsumentów, jak i do Przedsiębiorców korzystających ze Sklepu i określa zasady korzystania ze Sklepu internetowego oraz zasady i tryb zawierania Umów Sprzedaży z Klientem na odległość za pośrednictwem Sklepu.

 

 • 2. Definicje
 1. Klient - każdy podmiot dokonujący zakupów za pośrednictwem Sklepu.
 2. Sprzedający – strona dokonująca sprzedaży przez Sklep, to jest Jagu Jagu Piotr Zagórski
 3. Sklep - Sklep internetowy działający pod adresem www.jagujagu.pl
 4. Umowa zawarta na odległość - umowa zawarta z Klientem w ramach zorganizowanego systemu zawierania umów na odległość (w ramach Sklepu), bez jednoczesnej fizycznej obecności stron, z wyłącznym wykorzystaniem jednego lub większej liczby środków porozumiewania się na odległość do chwili zawarcia umowy włącznie.
 5. Regulamin - niniejszy regulamin Sklepu.
 6. Zamówienie - oświadczenie woli Klienta składane za pomocą Formularza Zamówienia i zmierzające bezpośrednio do zawarcia Umowy Sprzedaży Produktu lub Produktów ze Sprzedawcą.
 7. Konto - konto klienta w Sklepie, w którym gromadzone są dane podane przez Klienta oraz informacje o złożonych przez niego Zamówieniach w Sklepie.
 8. Formularz rejestracji - formularz dostępny w Sklepie, umożliwiający utworzenie Konta.
 9. Formularz zamówienia - interaktywny formularz dostępny w Sklepie umożliwiający złożenie Zamówienia, w szczególności poprzez dodanie Produktów do Koszyka oraz określenie warunków Umowy Sprzedaży, w tym sposobu dostawy i płatności.
 10. Koszyk – element oprogramowania Sklepu, w którym widoczne są wybrane przez Klienta Produkty do zakupu, a także istnieje możliwość ustalenia i modyfikacji danych Zamówienia, w szczególności ilości produktów.
 11. Produkt - dostępna w Sklepie rzecz ruchoma/usługa będąca przedmiotem Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 12. Umowa Sprzedaży - umowa sprzedaży Produktu zawierana albo zawarta między Klientem a Sprzedawcą za pośrednictwem Sklepu internetowego. Przez Umowę Sprzedaży rozumie się też - stosowanie do cech Produktu - umowę o świadczenie usług i umowę o dzieło.
 • 3 Kontakt ze Sklepem
 1. Klient może kontaktować się ze Sprzedawcą za pomocą adresów i numerów telefonów podanych w niniejszym paragrafie.
 2. Adres korespondencyjny: Adres pocztowy: Jagu Jagu Piotr Zagórski ul. Grochowskiego 6/61, 05-500 Piaseczno
 3. Adres e-mail Sprzedawcy: jagujagu.pl@gmail.com
 4. Numer telefonu Sprzedawcy: +48 512356005
 5. Numer rachunku bankowego Sprzedawcy: System Bankowości Elektronicznej Inteligo PL 66 1020 5558 0000 8502 3163 0218.
 6. Klient może kontaktować się telefonicznie ze Sprzedawcą w godzinach 10:00 – 16:00.

 

 • 4 Informacje ogólne
 1. Sprzedawca w najszerszym dopuszczalnym przez prawo zakresie nie ponosi odpowiedzialności za zakłócenia w tym przerwy w funkcjonowaniu Sklepu spowodowane siłą wyższą, niedozwolonym działaniem osób trzecich lub niekompatybilnością Sklepu internetowego z infrastrukturą techniczną Klienta.
 2. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu możliwe jest albo po założeniu Konta zgodnie z postanowieniami § 5 Regulaminu albo przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację Zamówienia bez zakładania Konta.
 3. Sprzedawca za pomocą sklepu internetowego działającego pod adresem internetowym www.jagujagu.pl nie prowadzi sprzedaży hurtowej towarów. W przypadku zamiaru złożenia zamówienia na duży wolumen towarów lub na dużą ich wartość, uprzejmie prosimy o uprzedni bezpośredni kontakt ze Sprzedawcą w sposób wskazany w § 3 Regulaminu. Zamówienia złożone z naruszeniem postanowień o których mowa w niniejszym ustępie, nie będą przez Sprzedawcę potwierdzane. W przypadku chęci nawiązania współpracy handlowej ze Sprzedawcą w zakresie sprzedaży hurtowej zachęcamy do bezpośredniego kontaktu ze Sprzedawcą.

 

 • 5 Zakładanie Konta w Sklepie
 1. Aby założyć Konto w Sklepie, należy wypełnić Formularz rejestracji. Niezbędne jest podanie następujących danych: Nazwisko, Imię, Dane adresowe, Numer telefonu, Adres e-mail (dodatkowo w przypadku firm: Nazwa firmy oraz NIP). Dokonując rejestracji Konta Użytkownika, Użytkownik akceptuje przetwarzanie swoich danych osobowych zgodnie z Polityką Ochrony Prywatności stanowiącą integralny załącznik do niniejszego Regulaminu oraz zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) nr 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz. Urz. UE L 119 z 4.05.2016),  ustawą z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (DZ.U. z 2018 r.   i ustawą z dnia 18 lipca 2002 r. o Świadczeniu Usług Drogą Elektroniczną (t.j. Dz.U. z 2017 r.,poz. 1219). Podanie danych osobowych na formularzu rejestracyjnym jest dobrowolne, niemniej stanowi warunek konieczny zrealizowania usługi świadczonej Użytkownikowi na podstawie umowy. 
 2. Poprzez rejestrację Użytkownik akceptuje przetwarzanie danych osobowych w celu poprawnego przeprowadzenia Usługi, a w szczególności  przekazanie ich Partnerowi będącego wykonawcą usługi przewozu przesyłki.
 3. Rejestrując się, Użytkownik może zaakceptować możliwość otrzymywania materiałów reklamowych, informacyjnych, promocyjnych, marketingowych oraz życzeń urodzinowych na pocztę e-mail. Po rejestracji ustawienia powiadomień może dowolnie edytować w swoim profilu w ramach Konta w zakładce Panel klienta. 
 4. Szczegółowy opis celu i zakresu przetwarzania danych osobowych Użytkownika oraz pozostałe informacje o przysługujących Użytkownikowi uprawnieniach w związku z przetwarzaniem jego danych osobowych znajdują się na stronie naszego sklepu w dziale Polityka Prywatności
 5. Założenie Konta w Sklepie jest darmowe.
 6. Logowanie się na Konto odbywa się poprzez podanie loginu i hasła ustanowionych w Formularzu rejestracji.
 7. Klient ma możliwość w każdej chwili, bez podania przyczyny i bez ponoszenia z tego tytułu jakichkolwiek opłat, usunąć Konto poprzez wysłanie stosownego żądania do Sprzedawcy, w szczególności za pośrednictwem poczty elektronicznej lub pisemnie na adresy podane w § 3.

 

 • 6 Oferta
 1. Wszystkie ceny prezentowane przez Sklep podawane są w polskich złotych (PLN).
 2. Ceny produktów podawane przez Sklep zawierają wszelkie podatki oraz cła i są wyrażone w kwocie brutto, to jest zawierają ustawowy podatek VAT.
 3. W przypadku składania zamówienia za pośrednictwem Sklepu, dla danego zamówienia obowiązujące są ceny podane w cenniku Sklepu w momencie złożenia zamówienia.
 4. Cena produktu nie zawiera opłat za dostarczenie produktu do Klienta. Informacja o kosztach dostarczenia produktu do Klienta przekazywana jest w trakcie składania zamówienia obejmującego dany produkt.
 5. Ogłoszenia, reklamy, cenniki i inne informacje o produktach znajdujące się na stronie internetowej Sklepu, w szczególności ich opisy, parametry techniczne i użytkowe, poczytuje się w razie wątpliwości nie za ofertę, lecz za zaproszenie do zawarcia umowy (zgodnie z art. 71 polskiego kodeksu cywilnego).
 6. Klient składając zamówienie, składa ofertę kupna określonego produktu na warunkach podanych w opisie produktu.
 7. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w cenach towarów znajdujących się w ofercie, zamykania kolekcji oraz wprowadzania nowych produktów do oferty Sklepu, przeprowadzania i odwoływania akcji promocyjnych na stronach Sklepu oraz do wprowadzania w nich zmian.
 8. Do sprzedaży promocyjnej oraz wyprzedaży przeznaczona jest ograniczona liczba towarów i realizacja zamówionych towarów następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień, aż do wyczerpania się zapasów objętych tą formą sprzedaży.
 9. Produkty oferowane w sklepie posiadają gwarancję producenta, importera lub sprzedawcy, obowiązującą na terenie Polski.
 10. W przypadku niedostępności części lub wszystkich towarów składających się na zamówienie Klient jest informowany o tym drogą mailową lub telefonicznie i proszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zrealizowanie bez brakujących towarów, dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu na miejsce brakującego). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.

 

 • 7 Składanie zamówienia
 1. W celu złożenia Zamówienia należy:

 

 • wybrać Produkt będący przedmiotem Zamówienia, a następnie kliknąć przycisk „Do koszyka” (lub równoznaczny);
 • zalogować się lub skorzystać z możliwości złożenia Zamówienia bez rejestracji;
 • kliknąć przycisk “Zamawiam i płacę” oraz potwierdzić zamówienie, klikając w link przesłany w wiadomości e-mail,
 • jeżeli wybrano możliwość złożenia Zamówienia bez rejestracji - wypełnić Formularz zamówienia poprzez wpisanie danych odbiorcy Zamówienia oraz adresu, na który ma nastąpić dostawa Produktu, wybrać rodzaj przesyłki (sposób dostarczenia Produktu), wpisać dane do faktury, jeśli są inne niż dane odbiorcy Zamówienia,
 • wybrać jeden z dostępnych sposobów płatności i w zależności od sposobu płatności, opłacić zamówienie w określonym terminie.

 

 1. Warunkiem złożenia zamówienia w Sklepie przez Klienta jest zapoznanie się z Regulaminem i akceptacja jego postanowień w czasie składania Zamówienia.
 2. Po wpływie zamówienia do Sklepu internetowego Klient automatycznie otrzyma e-mail potwierdzający złożenie oferty. To potwierdzenie złożenia oferty nie stanowi zawarcia umowy, lecz ma na celu wyłącznie poinformowanie Klienta, iż zamówienie dotarło do Sklepu.
 3. Złożenie zamówienia nie jest jednoznaczne z jego przyjęciem. Sklep rozpatruje złożone zamówienie pod kątem poprawności oraz możliwości jego realizacji. Jeżeli Sklep po zawarciu umowy z Klientem nie może spełnić świadczenia z tego powodu, że przedmiot świadczenia nie jest dostępny, powinien niezwłocznie zawiadomić o tym Klienta i zwrócić całą otrzymaną od niego kwotę pieniężną.
 4. Sprzedający zastrzega sobie prawo do weryfikacji zamówienia w przypadkach budzących uzasadnione wątpliwości (np. podanie nieistniejącego adresu dla dostawy) oraz w razie nieprzestrzegania przez Klienta postanowień niniejszego regulaminu. W przypadku zaistnienia wyżej wymienionych sytuacji Sprzedający może odstąpić od realizacji zamówienia.

 

 • 8 Płatności
 1. Klient może skorzystać z następujących metod płatności:
 • Płatność przelewem tradycyjnym na konto Sprzedawcy (numer konta podany jest w §3 ust. 5),
 • Za pośrednictwem platformy płatniczej:
 • Płatności Shoper
 • Pay Pal
 • Płatność kartą płatniczą, dostępną w usłudze “Płatności Shoper:
 • Visa
 • Visa Electron
 • MasterCard
 • MasterCard Electronic
 • Maestro
 1. W przypadku wystąpienia konieczność zwrotu środków za transakcję dokonaną przez Klienta kartą płatniczą, Sprzedający dokonana zwrotu na rachunek bankowy przypisany do karty płatniczej Klienta.
 2. W przypadku wybrania płatności za pośrednictwem platformy płatniczej Płatności Shoper, podmiotem świadczącym obsługę płatności online jest Blue Media S.A.
 3. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłek za pobraniem.
 4. Składając zamówienie w Sklepie, Klient wyraża zgodę na wystawianie i przesyłanie drogą elektroniczną, na wskazany przez siebie adres e-mail, faktur duplikatów tych faktur oraz ich korekt, zgodnie z art. 2 pkt 31 i 32 ustawy z dnia 11.03.2004 r. o podatku od towarów i usług.
 5. W przypadku wyboru przez Klienta płatności przelewem, płatności elektronicznych albo płatności kartą płatniczą, Klient obowiązany jest do dokonania płatności w terminie 3 dni kalendarzowych od dnia zawarcia Umowy Sprzedaży - w przeciwnym razie zamówienie zostanie anulowane
 6. Sprzedawca informuje, że w przypadku niektórych metod płatności, ze względu na ich specyfikę, opłacenie zamówienia tą metodą jest możliwe wyłącznie bezpośrednio po złożeniu zamówienia.

 

 • 9 Realizacja i wysyłka zamówienia

 

 1. Zawarcie Umowy Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą następuje po uprzednim złożeniu przez Klienta Zamówienia za pomocą Formularza zamówienia w Sklepie internetowym zgodnie z § 7 Regulaminu.
 2. Przyjęcie do realizacji zamówienia rozpoczyna się po zaksięgowaniu środków na rachunku bankowym Sklepu.
 3. Potwierdzenie otrzymania Zamówienia i jego przyjęcie do realizacji następuje poprzez przesłanie przez Sprzedawcę Klientowi stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta, która zawiera oświadczenia Sprzedawcy o otrzymaniu Zamówienia i o jego przyjęciu do realizacji oraz potwierdzenie zawarcia Umowy Sprzedaży. Z chwilą otrzymania przez Klienta powyższej wiadomości e-mail zostaje zawarta Umowa Sprzedaży między Klientem a Sprzedawcą.
 4. Orientacyjny termin realizacji zamówienia podany jest na stronie sklepu przy każdym produkcie (w karcie produktu) i nie powinien być dłuższy niż 14 dni roboczych od dnia opłacenia zamówienia przez Klienta. W przypadku okresów o wzmożonej liczbie zamówień czas realizacji zamówienia może zostać wydłużony, o czym Klient zostanie niezwłocznie poinformowany przez Sprzedawcę. Wówczas Klient zostanie poproszony o podjęcie decyzji w sprawie dalszej realizacji (anulowanie zamówienia, zgoda na dłuższe oczekiwanie na realizację, wybór innego produktu, podział Zamówienia na części). Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry, Sklep zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 5. Jeśli w sytuacji opisanej w pkt.4 i zgodnie z wyborem Klienta Zamówienie zostanie podzielone, Klient ponosi tylko koszty dostarczenia pierwszej przesyłki. Koszty dostarczenia pozostałych przesyłek wynikających z nowych Zamówień powstałych w wyniku podzielenia Zamówienia pierwotnego, ponosi Sklep.
 6. Niezależnie od uprawnień opisanych powyżej, w przypadku braku towaru lub braku możliwości realizacji zamówienia Klienta, Sklep Internetowy ma prawo do odstąpienia od realizacji umowy w terminie przewidzianym do realizacji danego zamówienia. Jeśli zapłata za towar nastąpiła z góry – Sklep Internetowy  zwróci Klientowi należność za towar niezwłocznie po anulowaniu zamówienia.
 7. W przypadku gdy Klient nie podejmie żadnej decyzji w sytuacjach, o których mowa w 4,5 i 6., w tym również w przypadku braku możliwości nawiązania kontaktu z Klientem z przyczyn nieleżących po stronie Usługodawcy, Usługodawca może wykonać w terminie 30 dni od powstania tego zdarzenia umowne prawo odstąpienia od zamówienia w całości.
 8. W sytuacji, gdy w ramach jednego zamówienia Kupujący zakupił towary o różnym terminie realizacji, zamówienie zostanie zrealizowane w terminie właściwym dla towaru o najdłuższym terminie.
 9. Towary zakupione w Sklepie dostarczane są w zależności od tego jaką metodę dostawy wybrał Kupujący:
 • Za pośrednictwem firmy kurierskiej
 • Do paczkomatów InPost
 • Możliwy jest odbiór osobisty po wcześniejszym ustaleniu daty i godziny odbioru

 

 1. Sklep nie prowadzi sprzedaży i wysyłki za pobraniem.
 2. W przypadku wyboru przez Klienta odbioru osobistego Produktu, Produkt będzie gotowy do odbioru przez Klienta w terminie wskazanym w opisie Produktu. O gotowości Produktu do odbioru Klient zostanie dodatkowo poinformowany przez Sprzedawcę poprzez przesłanie stosownej wiadomości e-mail na podany w trakcie składania Zamówienia adres poczty elektronicznej Klienta lub telefonicznie. Przed osobistym odbiorem produktu konieczne jest telefoniczne uzgodnienie daty odbioru ze Sprzedawcą.
 3. Termin doręczenia oraz koszt wysyłek zagranicznych ustalany jest indywidualnie (prosimy zapytania o koszty wysyłki kierować na maila: jagujagu.pl@gmail.com)
 4. Zamówienie będzie dostarczane na adres wskazany przez Klienta w zamówieniu. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie towaru lub opóźnienie w dostarczeniu zamówionego towaru lub realizacji zamówienia, wynikające z podania błędnego lub niedokładnego adresu dostawcy.
 5. Zmiany w wysyłce, rezygnacja z zamówienia możliwe są poprzez kontakt ze Sklepem pod adresem kontakt@amaloo.pl.
 6. Klient nie może anulować zamówienia, które już zostało wysłane. Nie wyłącza to prawa do odstąpienia od umowy opisanego w § 10 Regulaminu.
 7. Na życzenie Klienta do zamówienia Sklep wystawia dowód zakupu (Faktura VAT wysyłana na adres e-mail podany przez Klienta).

 

 • 10 Odstąpienie od umowy
 1. Klient ma prawo do odstąpienia od zawartej ze Sprzedawcą umowy w terminie 14 dni bez podania jakiejkolwiek przyczyny.
 2. Termin do odstąpienia od umowy wygasa po upływie 14 dni od dnia, w którym Klient wszedł w posiadanie rzeczy lub w którym osoba trzecia inna niż przewoźnik i wskazana przez Klienta weszła w posiadanie rzeczy,
 3. Celem skorzystania z prawa odstąpienia od umowy, Klient musi poinformować Sprzedawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od zawartej umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia na adres e-mail jagujagu.pl@gmail.com
 4. W związku z odstąpieniem od umowy Klient zobowiązany jest do odesłania zakupionej rzeczy Sprzedawcy. Zwrot towaru powinien nastąpić niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni od daty zawiadomienia Sprzedawcy o odstąpieniu od Umowy. Towar musi zostać zwrócony w stanie niezmienionym, tj. nie może nosić śladów użytkowania.
 5. Koszt zwrotu, wysyłki towaru do Sklepu ponosi Klient.
 6. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy sprzedaży zwrotowi podlegają wszystkie dostarczone Klientowi towary, w tym również wszystkie dołączone do danego zamówienia gratisy.
 7. Sprzedawca może wstrzymać się ze zwrotem płatności do czasu otrzymania całości zwracanego towaru, w celu sprawdzenia , czy spełnia on wyżej wymienione wymagania
 8. Klient odpowiada za zmniejszenie wartości rzeczy wynikające z korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.
 9. W przypadku odstąpienia od zawartej umowy Sprzedawca zwraca Klientowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności, w tym koszty przesyłki ze Sklepu do Klienta. Zwrot płatności nastąpi niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedawca został poinformowany o decyzji Klienta o wykonaniu prawa odstąpienia od zawartej umowy.
  1. zwrot opłaty za przesyłkę dotyczy sytuacji, gdy zwracane jest zamówienie w całości.
  2. jeśli Klient wybrał sposób dostarczenia towaru inny niż najtańszy zwykły sposób dostarczenia oferowany przez Sklep, Sklep nie jest zobowiązany do zwrotu Klientowi poniesionych przez niego dodatkowych kosztów
 10. Zwrot płatności dokonany zostanie przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta w pierwotnej transakcji.
 11. Zgodnie z art. 38 Ustawy o Prawach Konsumenta, Konsumentowi nie przysługuje prawo odstąpienia od umowy zawartej na odległość jeśli:
  1. towar został wykonany na zamówienie, zgodnie ze wskazówkami kupującego;
  2. jeżeli przedsiębiorca wykonał w pełni usługę za wyraźną zgodą Klienta, który został poinformowany przed rozpoczęciem świadczenia, że po spełnieniu świadczenia przez przedsiębiorcę utraci prawo odstąpienia od umowy.

 

 • 11 Procedury reklamacyjne
 1. Sklep dokłada wszelkich starań, aby oferowany towar był wolny od wad oraz pełnowartościowy. Jednakże, gdyby pomimo starań towar posiadał wady fizyczne lub prawne w rozumieniu przepisów Kodeksu Cywilnego bądź był niezgodny z umową, Klientowi przysługuje prawo do reklamacji w oparciu o przepisy dotyczące rękojmi w Kodeksie Cywilnym.
 2. Klient będący przedsiębiorcą utraci uprawnienia z tytułu rękojmi, jeśli nie zbadał rzeczy w czasie i w sposób przyjęty przy rzeczach tego rodzaju i nie zawiadomił Sklepu o wadzie, a w przypadku gdy wada wyszła na jaw dopiero później – jeśli nie zawiadomił Sklepu niezwłocznie po jej stwierdzeniu.
 3. W przypadku doręczenia niekompletnego zamówienia brakujące towary zostaną wysłane na koszt Sklepu lub zostanie dokonany zwrot wartości brakujących towarów.
 4. Reklamację należy zgłosić pisemnie lub drogą elektroniczną na podane w niniejszym Regulaminie adresy Sprzedawcy lub przy wykorzystaniu formularza reklamacyjnego.
 5. Zaleca się, aby w reklamacji zawrzeć m.in. zwięzły opis wady, zdjęcie wady, okoliczności (w tym datę) jej wystąpienia, dane Klienta składającego reklamację, oraz oczekiwania Klienta w związku z wadą towaru.
 6. Sprzedawca ustosunkuje się do żądania reklamacyjnego niezwłocznie, nie później niż w terminie 14 dni i powiadomi Klienta o sposobie dalszego postępowania.
 7. W przypadku pozytywnego rozpatrzenia reklamacji Sklep internetowy www.jagujagu.pl wyśle do Klienta produkt pełnowartościowy (naprawiony lub nowy) w ciągu 14 dni od otrzymania reklamacji, a gdy okaże się to niemożliwe (np. wyczerpany nakład), zwróci Klientowi częściową lub pełną kwotę we wskazany przez niego sposób, np. na podany przez Klienta numer rachunku bankowego, a także pokryje poniesione przez Klienta koszty dostarczenia wadliwego produktu do Sklepu przez wskazanego przez Usługodawcę kuriera
 8. W przypadku nieuwzględnienia reklamacji, towar zostanie odesłany Klientowi na jego koszt wraz z uzasadnieniem niezasadności reklamacji.
 9. Różnice pomiędzy wizualizacją towaru dostępnego w Sklepie internetowym jagujagu.pl wynikające z indywidualnych ustawień komputera Klienta (kolor, proporcje, itd.) nie mogą być podstawą reklamacji zakupionego towaru.
 10. W przypadku, gdy postępowanie reklamacyjne nie przyniesie oczekiwanego przez Klienta rezultatu, może on skorzystać m.in. z:
 • Mediacji prowadzonej przez właściwy terenowo Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej, do którego należy się zwrócić z wnioskiem o mediację. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz Inspektoratów znajduje się tutaj: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq595.
 • Pomocy właściwego terenowo stałego polubownego sądu konsumenckiego działającego przy Wojewódzkim Inspektoracie Inspekcji Handlowej, do którego należy złożyć wniosek o rozpatrzenie sprawy przed sądem polubownym. Co do zasady postępowanie jest bezpłatne. Wykaz sądów dostępny jest pod adresem: https://www.uokik.gov.pl/wazne_adresy.php#faq596.
 • Bezpłatnej pomocy miejskiego lub powiatowego rzecznika Konsumentów.
 • Internetowej platformy ODR dostępnej pod adresem: http://ec.europa.eu/consumers/odr/. • 12 Ochrona danych osobowych
 1. Administratorem danych osobowych Klientów zbieranych za pośrednictwem Sklepu internetowego jest Sprzedający.
 2. Dane osobowe Klientów zbierane przez administratora za pośrednictwem Sklepu internetowego zbierane są w celu realizacji Umowy Sprzedaży, a jeżeli Klient wyrazi na to zgodę - także w celu marketingowym.
 3. Odbiorcami danych osobowych Klientów Sklepu internetowego mogą być:
 4. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu dostawy przesyłką pocztową lub przesyłką kurierską, Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta wybranemu przewoźnikowi lub pośrednikowi realizującemu przesyłki na zlecenie Administratora.
 5. W przypadku Klienta, który korzysta w Sklepie internetowym ze sposobu płatności elektronicznych lub kartą płatniczą Administrator udostępnia zebrane dane osobowe Klienta, wybranemu podmiotowi obsługującemu powyższe płatności w Sklepie internetowym.
 6. Klient ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania.
 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, aczkolwiek niepodanie wskazanych w Regulaminie danych osobowych niezbędnych do zawarcia Umowy Sprzedaży skutkuje brakiem możliwości zawarcia tejże umowy.
 8. Polityka dotycząca plików cookies odnosi się do wszystkich stron internetowych oraz aplikacji na urządzenia mobilne, należących do Sprzedawcy i jest opisana w zakładce Polityka Prywatności.
 9. Zastrzegamy sobie prawo zmiany powyższej polityki prywatności przez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie Sklepu. • 13 Postanowienia końcowe
 1. Jeśli jakiekolwiek postanowienie niniejszego Regulaminu, kilka jego postanowień lub część tych postanowień jest lub stanie się bezskuteczne, nie powoduje to bezskuteczności pozostałych postanowień. Postanowienie bezskuteczne należy zastąpić odpowiednim postanowieniem prawnie dopuszczalnym, które najlepiej spełnia cel nieważnego postanowienia. To samo obowiązuje w wypadku, gdy w Regulaminie pojawi się luka.
 2. Obecność towaru na stronach Sklepu Internetowego jagujagu.pl oznacza dostępność towarową, jednak w niektórych przypadkach nie oznacza natychmiastowej możliwości rozpoczęcia realizacji zamówienia.
 3. W sprawach nieuregulowanych w niniejszym Regulaminie mają zastosowanie przepisy Kodeksu Cywilnego, przepisy Ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz inne przepisy prawa polskiego.
 4. Sklep nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie wiadomości przesłanej na wskazany przez Klienta adres e-mail, co może być spowodowane blokowaniem lub usuwaniem wiadomości przez oprogramowanie zainstalowane na komputerze używanym przez Klienta lub blokowaniem przez administratorów serwerów pocztowych.
 5. Zabrania się wykorzystywania jakichkolwiek materiałów publikowanych na stronie internetowej Sklepu (w tym zdjęć i opisów towarów) bez pisemnej zgody Sklepu.
 6. Sklep zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w Regulaminie.
 7. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 17.07.2018 r.Nowości
Szałwiowy kocyk wafelek
Szałwiowy kocyk wafelek
40,00 zł
szt.
Kocyk literki i szary pikowany velvet
Kocyk literki i szary pikowany velvet
79,00 zł
szt.
Pościel niedźwiadki
Pościel niedźwiadki
135,00 zł
szt.
Pościel kwiaty jabłoni
Pościel kwiaty jabłoni
125,00 zł
szt.
Wkładka do wózka: kwiaty jabłoni
Wkładka do wózka: kwiaty jabłoni
85,00 zł
szt.
do góry
Sklep jest w trybie podglądu
Pokaż pełną wersję strony
Sklep internetowy Shoper.pl